Untitled 1

BİTKİ KORUMA BÜLTENİ YAYIN
İLKELERİ
 1. Bitki Koruma Bülteni, Türkiye’de hastalık, zararlı ve yabancı ot konularında
  yapılan taksonomik, biyolojik, ekolojik, fizyolojik ve epidemiyolojik
  çalışmaların ve mücadele yöntemleri ile ilgili araştırmaların yanı sıra, zirai
  mücadele ilaçlarının kalıntı, toksikoloji ve formülasyonları ile ilgili
  araştırmaları yayınlamaktadır.
 2. Bülten'in yayın dili Türkçe'dir.
 3.  Bülten'de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler; daha önce herhangi bir
  yayın organında yayınlanmamış veya aynı zamanda başka bir yayın organına
  sunulmamış olmalıdır.
 4.  Makale, Yayın Kuruluna yazarlar tarafından doldurulup ıslak imzalı olarak
  Yayın Başvurusu ve Telif Hakkı Devir Formu ile birlikte gönderilmelidir.
  Elektronik ortamda yapılan gönderimlerde, form ilk aşamada pdf formatında
  gönderilebilir, ancak makalenin yayınlanabilmesi için, daha sonra posta ile
  gönderilmesi gerekmektedir.
 5. Makaleler; Bitki Koruma Bülteni Yayın Kurulu ve belirlenen hakemler
  tarafından incelenip, onların önerisi doğrultusunda yazarı tarafından
  düzeltildikten sonra yayınlanır.
BİTKİ KORUMA BÜLTENİ MAKALE YAZIM KURALLARI


Makale, Microsoft Word programında, Times New Roman karakterde, 11 punto (Özet,
Summary ve Kaynaklar hariç), tek aralık ve normal karakterde yazılmalıdır. Sağ
alt köşeye sayfa numarası verilmelidir.

Makaleler A–4 boyutunda ve sayfa yapısı; üst 3 cm, alt 7 cm, sol 3 cm, sağ 5 cm
olacak şekilde düzenlenmelidir. Paragraf başı bırakılmamalı, paragraf aralarında
6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Makale; Makale başlığı, Yazar, Summary, Özet, Giriş, Materyal ve Metot,
Sonuçlar, Tartışma ve Kanı, Teşekkür, Kaynaklar sırasına göre hazırlanmalıdır.


Ana Başlıklar (ÖZET, SUMMARY, GİRİŞ, MATERYAL VE METOT, SONUÇLAR, TARTIŞMA VE
KANI, TEŞEKKÜR, KAYNAKLAR) büyük harf, 11 punto ve bold karakterde yazılıp,
ortalanmalıdır. Ana başlıkların öncesi ve sonrasında 12 nk, alt başlıkların
öncesi ve sonrasında ise 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Özet, Summary ve Kaynaklar
hariç makale metni 11 punto olmalıdır. Alt başlık kullanılacak ise ilk harfi
büyük, bold karakterde, 11 punto ve sola dayalı yazılmalıdır. Fotoğraf, grafik
ve çizimler “Şekil ? olarak verilmelidir. Çizelgeler mümkün olduğu kadar
birleştirilerek az sayıda verilmelidir. Şekil ve Çizelgeler 10 punto, küçük harf
ve normal karakterde yazılmalıdır. Şekil ve Çizelge başlıklarından önce ve sonra
6 nk boşluk bırakılmalı, şekil ve çizelgeler sola dayalı olarak verilmelidir.
Fotoğraflar jpg formatında ve çözünürlüğü en az 120 pixel olacak şekilde
hazırlanmalıdır. Makale içinde yer alan tüm fotoğraf, çizim ve grafikler ayrı
bir dosya halinde (jpg, excell, xls vb.) gönderilmelidir.

Yazar isimleri başlıktan sonra 11 punto ve bold karakterde verilmelidir. Yazar
isimlerine numara verilerek adresleri 9 punto ve dipnot olarak yazılmalıdır.
Sorumlu yazarın isminin altı çizilmeli, dipnot olarak e-mail adresi
verilmelidir.

Makale Başlığı: Türkçe ve İngilizce makale başlığı, makale kapsamını açık ve
kısa olarak ifade etmeli ve boşluklar da dahil olmak üzere 230 karakteri
geçmemelidir. Türkçe başlık, 14 punto, küçük harf ve bold karakterde yazılmalı,
ortalanmalı ve Latince isimler italik yapılmalıdır. İngilizce başlık ise Türkçe
başlıktan farklı olarak 11 punto olmalıdır.


SUMMARY VE ÖZET: Materyal ve Metot, Sonuçlar, Tartışma ve Kanı bölümlerini
içerecek şekilde, 10 punto olarak hazırlanmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetlerin
her biri 250 kelimeyi geçmemelidir. Özet ve Summary bölümlerinden sonra anahtar
kelimeler/key words yer almalı ve 10 punto yazılmalıdır. Anahtar kelimeler en az
4, en fazla 8 kelimeden oluşmalı, çalışmayı en iyi biçimde tanımlayan
kelimelerden seçilmelidir. Anahtar kelimeler/Key words başlıkları bold
karakterde ve küçük harflerle yazılmalı, öncesi ve sonrasında 6 nk boşluk
bırakılmalıdır.


GİRİŞ: Konunun önemini, ele alınma nedenlerini, konu ile yakından ilgili ve
çalışma sonuçlarına ışık tutacak nitelikte yerli ve yabancı kaynakları,
araştırmanın kapsamını, amacını, yapıldığı yer ve yılı içermelidir.


MATERYAL VE METOT: Çalışmada kullanılan materyal ve uygulanan metot açık olarak
yazılmalı, ilgili kaynaklar verilmelidir.


SONUÇLAR: Deneme, inceleme ve gözlemler sonunda elde edilen sonuçlar kesin
ifadeler ile açıklanmalıdır.


TARTIŞMA VE KANI: Araştırma sonuçları diğer araştırmacıların bulguları ile
karşılaştırılarak tartışılmalı ve kanı belirtilmelidir. Zorunlu hallerde
Sonuçlar ile Tartışma ve Kanı bölümleri birleştirilerek "SONUÇLAR ve TARTIŞMA"
bölüm başlığı altında verilebilir.


TEŞEKKÜR: Araştırmaya katkıda bulunan kişiler ve kurumlar, katkıda bulundukları
konular belirtilerek verilebilir.


KAYNAKLAR: Kaynak listesi numaralanmadan, yazarların soyadlarına göre önce
alfabetik ve sonra kronolojik sıraya göre düzenlenmelidir. 10 punto, normal
karakterde ve asılı değeri 1 cm içerden olacak şekilde hazırlanmalıdır. Metin
içerisinde ve kaynaklar listesinde yer alan yazar isimleri küçük harfle
yazılmalıdır. Metin içerisinde yer alan yayımlanmamış kaynaklar da literatür
listesinde yer almalı ve parantez içerisinde “yayımlanmamıştır ? ifadesi
belirtilmelidir.


BİTKİ KORUMA BÜLTENİ KAYNAK YAZIM KURALLARI


Metin içerisinde atıf yapılan tüm kaynaklar alfabetik, daha sonra kronolojik
sıraya göre yazılmalıdır. (Disney et al. 2008, Duncan and John 2006), (Kansu
2005, Kansu ve ark. 2006) gibi.

Kaynaklar metin içerisinde orijinal dilinde verilmeli ve/ve ark./et al. gibi
ifadelerden sonra virgül konulmamalıdır. Disney et al. (2008), Kansu ve ark.
(2005) gibi.

Literatür bildirişleri aşağıda verilen örneklere uygun olarak yapılmalıdır.


Periyodik yayınlar:


Koçak E., Emre H. T., Şahin A. K., Barış A., Gökdoğan A. ve Başaran A. 2009.
Graphosoma lineatum (L.) (Heteroptera, Pentatomidae)’un Farklı Besinlerdeki
Biyolojik Parametrelerinin Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi, 15 (1), 47–52.


Sullivan M. J., Parks E. J., Cubeta M. A., Gallup C. A., Melton T. A., Moyer J.
W. and Shew H. D. 2010. An Assessment of the Genetic Diversity in a Field
Population of Phytophthora nicotianae with a Changing Race Structure. Plant
Disease, 94 (4), 455–460.


Kitaplar:


Garett S. D. 1970. Pathogenic root-infecting fungi. Cambridge University Press,
Cambridge, 381 p.


Kitap bölümleri veya çok yazarlı kitaplar:


Ragsdale D. W., Radcliffe E. B. and DiFonzo C. D. 2001. Epidemiology and field
control of PVY and PLRV. In: Loebenstein G., Berger P. H, Brunt A. A, Lawson R.
H. (eds). Virus and Virus-like Diseases of Potatoes and Production of
Seed-Potatoes, pp. 237-270. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, The
Netherlands.

(Editör tek ise eds yerine ed ifadesi yazılır.)


Yazarı belirtilmeyen kurum yayınları:


Anonim 2008. Tarımsal Yapı Üretim, Fiyat, Değer 2006, Türkiye İstatistik Kurumu
Matbaası, Ankara. MTB: 2008–02087, XVIII+526 s.


Tezler:


Aşkın A. 2008. Ankara ili Ayaş, Beypazarı ve Nallıhan ilçelerindeki domates
fideliklerinde çökerten hastalığına neden olan bazı fungal patojenlere karşı
patojen olmayan Pseudomonasların etkisinin belirlenmesi. Doktora tezi, A.Ü. Fen
Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 105 s.


Bültenler:


Çığşar I., Digiaro M. and Martelli G. G. 2002. Sanitary status of grapevines in
south-eastern and Central Anatolia (Turkey). Bull OEPP, 32: 471–475.


Kongre -Sempozyum:


Muratçavuşoğlu N. ve Hancıoğlu Ö. 1995. Ankara ili Buğday ekim alanlarında kök
ve kök boğazı hastalıklarına neden olan Fusarium türlerinin tespiti üzerine
araştırmalar. VII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi Bildirileri, 20-29 Eylül 1995,
Ankara, 174–177.


İnternet


Anonim 2010. http://www.bitkikorumabulteni.gov.tr/index.php/bitki/index (Erişim
tarihi: 27.04.2010)


Anonymous 2010. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx (Erişim tarihi:
27.04.2010)